Your company name
Choose
your language:
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
สินค้า
วิธีการสั่งซื้อ
การจัดส่ง
ติดต่อเรา
หมวดหมู่สินค้าหลัก
หมวดหมู่สินค้าหลัก


บริการของร้าน
บริการของร้าน

บริการรับจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด


เว็บไซต์นี้ได้จดทะเบียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับ
ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่
3120100608420


นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

 1. ในกรณีที่ทางร้านฯจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางร้าน ทางร้านฯยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ (กรณีที่มีของในสต็อคพร้อมส่ง) / ภายใน 20 วัน (กรณีที่สินค้ารอผลิต) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 2. โดยปกติทางร้านฯได้มีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนการจัดส่ง เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าทันที หรืออย่างน้อยไม่เกิน 14 วัน (ดูจากวันที่ตราประทับของไปรษณีย์) ว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อหรือไม่ หากสินค้าที่จัดส่งได้รับไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อไว้ กรุณาแจ้งทางร้านฯให้ทราบ ทางร้านฯจะดำเนินจัดส่งสินค้าที่ขาดให้ใหม่่ภายใน 7 วันทำการ (กรณีที่มีของในสต็อคพร้อมส่ง) / ภายใน 20 วัน (กรณีที่สินค้ารอผลิต) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หรือทำการหักคืนเงินให้กับลูกค้าแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง

 3. สินค้าที่ได้รับเกิดชำรุดเสียหายระหว่างขนส่ง โดยสาเหตุมิได้เกิดจากลูกค้ากรุณาส่งเครมกลับคืนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับของ (ดูจากวันที่ตราประทับของไปรษณีย์) หากเลยกำหนด ทางร้านฯ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เพราะถือว่าได้รับสินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้วทุกประการ

 4. สินค้าที่ได้รับเกิดชำรุดเสียหายด้านการผลิตที่ไม่เรียบร้อย เช่น บุบ, แตก ฯลฯ โดยสาเหตุมิได้เกิดจากลูกค้า กรุณาส่งเครมกลับคืนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับของ (ดูจากวันที่ตราประทับของไปรษณีย์) หากเลยกำหนด ทางร้านฯ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เพราะถือว่าได้รับสินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้วทุกประการ

 5. ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าที่มิได้เกิดจากการชำรุดเสียหายจากระหว่างขนส่ง หากสืบทราบได้ว่าชำรุดเกิดจากการกระทำของลูกค้าโดยตรง

 6. การเปลี่ยนสินค้านั้นลูกค้าต้องติดต่อกับทางร้านพีทูพี ซัพพลาย โดยตรงทางโทรศัพท์ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับของไปรษณีย์) มิฉะนั้นทางร้านฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่กำหนด 


ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง อันเนื่องมาจากลูกค้าได้กระทำสั่งซื้อผิดรายการโดยตัวของลูกค้าเอง

 2. ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เว้นเสียแต่เป็นการส่งสินค้าผิดของทางร้านฯ หรือสินค้าที่ได้รับเกิดชำรุดเสียหายด้านการผลิตที่ไม่เรียบร้อย เช่น บุบ, แตก ฯลฯ โดยสาเหตุมิได้เกิดจากการกระทำของลูกค้าโดยตรง

 3. หากลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับ ของไปรษณีย์)

 4. หากท่านส่งคืนสินค้าล่าช้าเกิน 14วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับคำยืนยันการรับคืนจากร้าน

 5. หากท่านส่งคืนสินค้ามาโดยไม่มีคำยืนยันการรับคืนจากทางร้าน

 6. สินค้าเคยถูกใช้งานแล้วแม้เพียงครั้งเดียว

 7. สินค้าถูกปรับแต่ง หรือทำความสะอาดโดยลูกค้า

 8. สินค้าถูกทำให้มีตำหนิหรือชำรุดโดยลูกค้า

 9. สินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม อันเนื่องจากส่วนประกอบได้ถูกแกะหรือตัดออก

 10. รูปทรงของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปโดยมีสาเหตุมาจากการทดลองของลูกค้า

 11. สินค้าของลูกค้าที่มีองค์ประกอบเป็นกรดหรือด่างรุนแรง โดยมิได้แจ้งให้ทางร้านฯได้ทราบถึงส่วนประกอบที่ทำให้มีปฎิกริยากับตัวบรรจุภัณฑ์มาก่อน

 12. สินค้าที่นำไปบรรจุผิดประเภทการใช้งานตามมาตราฐานทั่วๆไป

 
Copyright © 2015 P2P SUPPLY | ร้านพีทูพี ซัพพลาย
Website Designs by p2psupply.com